o Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, bestelbon of overeenkomst, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. o De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.  Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. o Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten De Ruitenwasser, toekomen binnen de acht dagen na levering, per aangetekend schrijven. o Protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.  Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer van de factuur te vermelden. o Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag + administratiekosten 5 euro. o Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. o In geval van laattijdige annulatie, dit wil zeggen geen 48 uur voorafgaand aan de afgesproken datum van de bestelde diensten, is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van de waarde van de te leveren diensten. o In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of één ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd. o Bij niet- of wanbetaling behouden wij ons het recht voor om verdere prestaties en diensten stop te zetten. o Bij niet- of wanbetaling houden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. o De werkzaamheden zullen ongeacht de weersomstandigheden uitgevoerd worden, behalve bij zwaar onweer, storm en vriestemperaturen.  o    Regenweer is geen reden om de werkzaamheden niet te laten uitvoeren.